Trong phần này, chúng ta sẽ tiến hành viết chương trình ứng dụng các kỹ thuật Deep learning đã giới thiệu trong phần Lý thuyết chung vào giải quyết một số bài toán cơ bản trong NLP như Text generation, Text classification, Text summarization,… Ở đây chúng ta sẽ sử dụng ngôn ngữ lập trình Python và thư viện chính là TensorFlow.

Các bạn có thể tham khảo Colab Notebooks của các bài thực hành trong phần này trên trang Github của ITechSeeker tại đây.

Tháng Ba 30, 2019
ITechSeeker