Django là một nền tảng web framework sử dụng ngôn ngữ Python được phát triển bởi Adrian Holovaty và Simon Willison từ năm 2003. Django được phát triển dựa trên kiến trúc MVT (Model-View-Template) thay vì MVC (Model-View-Controller). Trong đó:

– Model: đóng vai trò tương tác với dữ liệu của ứng dụng. Chúng ta có thể coi Model của Django là phần trung gian giữa cơ sở dữ liệu và View (Model giúp định nghĩa cách thức lưu trữ, truyền nhận dữ liệu giữa database và View)

– View: có chức năng tiếp nhận dữ liệu cũng như các request từ người dùng và trả về các response. View cũng tương tác với cơ sở dữ liệu để truyền dữ liệu sang Template nhằm phục vụ mục đính hiển thị

– Template: được viết dưới dạng .html file sử dụng HTML, CSS, Javascript…nhằm cung cấp giao diện hiển thị cho người dùng

Lưu ý:

– Khác nhau cơ bản giữa MVT và MVC là trong MVC ta phải viết các đoạn code cho Controller còn trong MVT thì Framwork MVT sẽ thực hiện việc đó giúp người dùng. Ví dụ: trong MVC chúng ta phải viết các đoạn code để truy suất dữ liệu từ CSDL, hiển thị dữ liệu, cấu hình URL và gửi dữ liệu đến người dùng. Tuy nhiên, với Django MVT, chúng ta có thể dễ dàng thực hiện các thao tác trên nhờ sự hỗ trợ từ nền tảng.

– Khi so sánh MVT và MVC ta có thể coi View trong MVT là Controller còn Template là View trong MVC.

Tháng Tám 27, 2021
ITechSeeker