Để tiến hành cài đặt Django, trước hết chúng ta phải tiến hành cài đặt Python. Sau đó ta sử dụng lệnh sau để cài đặt Django

Tiếp theo chúng ta tạo một project với dòng lệnh sau:

Khi đó thư mục firstProject được tạo ra gồm các file sau:

– manage.py: sử dụng để khởi chạy hoặc thực hiện các thao tác với project (manage.py chính là một command-line utility)

__init__.py: đây là một file rỗng thể hiện thư mục chứa file này là một Python package.

– settings.py: được sử dụng để cấu hình Django project như thêm các ứng dụng (application) hoặc các ứng dụng trung gian (middleware applications), cấu hình cơ sở dữ liệu (mặc định là sqlite3),….

– urls.py: sử dụng để cấu hình url cho Django project

– mysite/wsgi.py: được sử dụng để cấu hình các WSGI (Web Server Gateway Interface) server để chạy project (khi triển khai ứng dụng trong thực tế, chúng ta cần sử dụng WSGI thay vì Django web server chỉ sử dụng để chạy thử ứng dụng trong quá trình phát triển).

Khi hoàn tất quá trình tạo project, ta tiến hành chạy thử project với dòng lệnh sau:

Truy cập vào địa chỉ http://127.0.0.1:8000, ta được kết quả như sau:

Tiếp theo chúng ta tạo một ứng dụng của project với câu lệnh sau:

Khi đó, trong thư mục firstProject sẽ có thêm các file sau:

__init__.py: tương tự như đối với project, đây là một file rỗng thể hiện thư mục chứa file này là một Python package.

– admin.py: được sử dụng để khai báo models của ứng dụng với Django administration

– apps.py: sử dụng để cấu hình các tham số cho ứng dụng (thông thường chúng ta không cần phải cấu hình file này mà chỉ cần sử dụng cấu hình mặc định có sẵn)

– models.py: viết các models của ứng dụng dưới dạng python class

– views.py: viết các view của ứng dụng dưới dạng python class

– tests.py: viết các chương trình test ứng dụng

– migrations: mô tả các thay đổi của models đối với database

– db.sqlite3: cơ sở dữ liệu sqlite3 mặc định được tạo ra

Đối với ứng dụng firstApp, chúng ta viết hàm getInfo() trong views như sau (firstApp/views.py):

Chúng ta cấu hình url cho view trên như sau:

– Tạo file urls.py trong thư mục firstApp và cấu hình url cho hàm getInfo() như sau:

– Cấu hình root urls (firstProject/urls) để bao gồm cả urls của firstApp như sau:

Khởi chạy project với lệnh python manage.py runserver và truy cập theo đường dẫn http://127.0.0.1:8000/firstApp/getInfo ta được kết quả dữ liệu trả về như sau:

Tháng Tám 27, 2021
ITechSeeker