Để phát triển ứng dụng Angular, chúng ta cần cài đặt 3 công cụ sau:

– Nodejs: là một nền tảng Server side được xây dựng dựa trên Javascript Engine (V8 Engine) cho phép các lập trình viên phát triển các ứng dụng web sử dụng javascript một các nhanh chóng, thuận tiến.

– npm (Node package manager): là một công cụ tạo và quản lý các thư viện lập trình Javascript cho Node.js.

– Angular CLI (Command Line Interface): Cung cấp câu lệnh giúp tạo nhanh các components, services và modules trong Angular.

Để tiến hành cài đặt NodeJS, chúng ta truy cập vào trang chủ của NodeJS và tiến hành download, cài đặt phiên bản mới nhất của NodeJS (npm sẽ được cài đặt đồng thời khi cài đặt NodeJS). Để kiểm tra version của NodeJS và npm ta sử dụng dòng lệnh sau:

Tiếp theo, chúng ta tiến hành cài đặt Angular CLI (Command Line Interface) sử dụng dòng lệnh sau:

Sau khi cài đặt đủ 3 công cụ cần thiết, chúng ta tiến hành tạo mới một project sử dụng lệnh ng new (ng new FirstApp). Khi đó một thư mục của project này sẽ được tạo ra (tham khảo chi tiết cấu trúc project file tại đây). Chúng ta truy cập vào thư mục này và sử dụng lệnh ng serve để khởi chạy ứng dụng FirstApp (chúng ta có thể cấu hình port bằng cách sử dụng option –port)

Sau khi lệnh serve hoàn tất, chúng ta truy cập ứng dụng Angular tại địa chỉ http://localhost:4200, ta được kết quả giao diện mặc định của Angular như sau:

Tháng Tám 21, 2021
ITechSeeker