Trong phần này, chúng ta sẽ thực hành viết các chương trình ứng dụng các kỹ thuật Deep learning đã giới thiệu trong phần Lý thuyết chung về Computer vision vào các bài toán trong Computer vision như Object detection, image localization, semantic segmentation,… Ở đây chúng ta sẽ sử dụng ngôn ngữ lập trình Python và thư viện chính là TensorFlow.

Các bạn có thể tham khảo Colab Notebooks của các bài thực hành trong phần này trên trang Github của ITechSeeker tại đây.

Tháng Một 11, 2022
ITechSeeker