Trong phần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các khái niệm và kiến thức lý thuyết về các kỹ thuật Deep learning được sử dụng trong Computer vision. Các kiến thức này sẽ được trình bày một cách đơn giản nhất, tránh đi sâu vào các kiến thức toán học phức tạp nhằm giúp bạn đọc nắm được khái niệm tổng quan để từ đó có thể vận dụng vào viết các chương trình ứng dụng Deep learning trong xử lý hình ảnh như hướng dẫn trong phần Thực hành viết ứng dụng.

Tháng Một 11, 2022
ITechSeeker