Trong loạt bài Basic NLPNLP with Deep Learning, chúng ta đã cùng tìm hiểu về các khái niệm trong Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và thực hành viết chương trình sử dụng thư viện CoreNLP để tìm POS, lemma, NER, Parse Tree, Sentiment Analysis,… và sử dụng các kỹ thuật Deep learning như Recurrent Neural Network, Convolutional Neural Network, Sequence to Sequence model,.. để viết các ứng dụng như Phân loại văn bản, Tóm tắt văn bản, Tự động tạo tiêu đề cho văn bản,…

Trong loạt bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Computer Vision (thị giác máy tính) và thực hành viết các ứng dụng xử lý hình ảnh như phân loại hình ảnh, xác định vị trí đối tượng, phát hiện đối tượng,…

Các bạn có thể tham khảo các Colab Notebooks của loạt bài tutorials này trên trang Github của ITechSeeker tại đây.

Tháng Một 11, 2022
ITechSeeker