Trong loạt bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các lý thuyết cơ bản về Apache Spark cũng như cách lập trình Spark sử dụng ngôn ngữ Scala. Mục tiêu của các bài tutorial này là nhằm trang bị cho bạn đọc các kiến thức nền tảng để từ đó có thể phát triển các ứng dụng hoặc các hệ thống sử dụng Spark để giải quyết các bài toán thực tế.

Các bạn có thể tham khảo các đoạn code trong loạt bài tutorials này trên trang Gihub của ITechSeeker tại đây.

Tháng Năm 16, 2019
ITechSeeker