Apache Kafka cung cấp 4 API chính sau đây:

– Producer API: cho phép các ứng dụng có thể Publish dữ liệu tới một hoặc nhiều Kafka topic.

– Consumer API: cho phép các ứng dụng có thể Subscribe tới một hoặc nhiều topic khác nhau. Đồng thời tiến hành xử lý dữ liệu được đẩy tới chúng

– Streams API: cho phép các ứng dụng có thể đóng vai trò như một Stream Processor, lấy dữ liệu từ một hoặc nhiều topics và tạo ra một output stream cho một hoặc nhiều topics khác. Nói một cách khác, nó đóng vai trò để biến input streams thành output stream

– Connector API: cho phép việc phát triển hoặc khởi chạy các Producers hoặc Consumers kết nối các Kafka topic với các ứng dụng hoặc các hệ thống dữ liệu sẵn có.

Tháng Mười Một 9, 2018
ITechSeeker