Sử dụng Akka Streams

Trong bài tutorial này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và viết chương trình sử dụng Akka Streams – một thư viện được Akka phát triển nhằm giải quyết các vấn đề gặp phải khi sử dụng Akka Actor trong

Spark Structured Streaming

Trong loạt bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Structured Streaming và viết một số chương trình đơn giản sử dụng Structured Streaming- một công cụ xử lý Stream của Spark được xây dựng trên Spark SQL. Structured