Làm sạch dữ liệu Twitter

Trong bài tutorial Phân tích bài đăng trên Twitter, chúng ta đã viết chương trình thu thập dữ liệu Twitter về một chủ đề nhất định và phân tích quan điểm của từng bài đăng. Tuy nhiên dữ liệu thu

Phân tích bài đăng trên Twitter

Trong bài tutorial này, chúng ta sẽ sử dụng CoreNLP để phân tích quan điểm trong các bài đăng trên Twitter về một chủ đề nhất định. Bên cạnh thư việc CoreNLP, chúng ta sẽ sử dụng cả thư viện