Xây dựng mô hình Text generation với RNN

Trong bài tutorial này, chúng ta sẽ tiến hành xây dựng và huấn luyện một Text Generation Model với  Recurrent Neural Network và sử dụng thư viện Keras của TensorFlow. Đối với bài toán Text generation thì thường có hai

Recurrent Neural Network

Trong mô hình mạng Neuron thông thường (Feed forward network), chúng ta coi input data là các dữ liệu độc lập, không có mối liên hệ với nhau. Tuy nhiên, trong ngôn ngữ tự nhiên thì mối liên hệ giữa