Xây dựng mô hình Seq2seq với Attention Mechanism

Trong bài tutorial này, chúng ta sẽ thực hành viết chương trình sử dụng thư viện Tensorflow để xây dựng mô hình Seq2seq với Attention Mechanism. Trước hết chúng ta tạo một class với tên là Seq2SeqModel với hàm __init__

Các khái niệm cơ bản trong TensorFlow

Khi sử dụng thư viện TensorFlow, chúng ta cần nắm rõ một số khái niệm sau: 1) Tensor Như đã giới thiệu khái quát trong bài Giới thiệu về TensorFlow, Tensor là một kiểu dữ liệu dạng mảng có nhiều