Xây dựng mô hình Seq2seq với Attention Mechanism

Trong bài tutorial này, chúng ta sẽ thực hành viết chương trình sử dụng thư viện Tensorflow để xây dựng mô hình Seq2seq với Attention Mechanism. Trước hết chúng ta tạo một class với tên là Seq2SeqModel với hàm __init__

Các biến thể của RNN

Trong bài Recurrent Neural Network, chúng ta đã tìm hiểu một cách khái quát về nguyên tắc hoạt động cũng như cách thức mà RNN có thể lưu trữ và truyền thông tin từ timestep này đến timestep khác. Trong