Xây dựng mô hình Text generation với RNN

Trong bài tutorial này, chúng ta sẽ tiến hành xây dựng và huấn luyện một Text Generation Model với  Recurrent Neural Network và sử dụng thư viện Keras của TensorFlow. Đối với bài toán Text generation thì thường có hai

Xây dựng mô hình Deep learning với Keras

Keras là một high-level API của Tensorflow, được phát triển nhằm giúp người dùng có thể dễ dàng xây dựng và huấn luyện các mô hình Deep learning. Trong bài tutorial này, chúng ta sẽ thực hành sử dụng Keras