Thu thập và lưu trữ dữ liệu

Như đã giới thiệu khái quát trong phần Tổng quan về Project, chúng ta sẽ sử dụng thư viện Twitter4j để thu thập các tweets trên Twitter rồi truyền về Kafka và sau đó lưu vào Cassandra. Ở đây các

Kết nối Kafka với Cassandra Sink

Thông thường việc kết nối Kafka với các loại cơ sở dữ liệu(CSDL) được chia thành hai loại là Source Connector và Sink Connector. Source Connector được sử dụng để đọc dữ liệu từ CSDL và ghi vào Kafka broker