Sử dụng Datasets thay thế cho feed_dict

Trong bài tutorial trước (Xây dựng mô hình Deep learning với Mid-level APIs), chúng ta đã làm quen với việc sử dụng feed_dict nhằm truy xuất dữ liệu để huấn luyện mô hình. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của

Xây dựng mô hình Seq2seq với Attention Mechanism

Trong bài tutorial này, chúng ta sẽ thực hành viết chương trình sử dụng thư viện Tensorflow để xây dựng mô hình Seq2seq với Attention Mechanism. Trước hết chúng ta tạo một class với tên là Seq2SeqModel với hàm __init__

Sequence to Sequence Model

Sequence to Sequence Model (Seq2seq) là một mô hình Deep Learning với mục đích tạo ra một output sequence từ một input sequence mà độ dài của 2 sequences này có thể khác nhau. Seq2seq được giới thiệu bởi nhóm

Phân loại bài viết với CNN

Trong bài tutorial này, chúng ta sẽ tiến hành xây dựng và huấn luyện một mô hình Deep learning sử dụng Convolutional Neural Network vào giải quyết bài toán Phân loại bài viết (Text classification). Ở đây chúng ta sẽ

Convolutional Neural Network

Thông thường khi nói về Convolutional Neural Network (CNN) chúng ta thường liên tưởng đến lĩnh vực Xử lý hình ảnh (Computer vision) do những tiến bộ vượt bậc mà kỹ thuật CNN đem lại trong lĩnh vực này. Tuy

Xây dựng mô hình Text generation với RNN

Trong bài tutorial này, chúng ta sẽ tiến hành xây dựng và huấn luyện một Text Generation Model với  Recurrent Neural Network và sử dụng thư viện Keras của TensorFlow. Đối với bài toán Text generation thì thường có hai

NLP with Deep Learning

Trong loạt tutorials Basic NLP, chúng ta đã cùng tìm hiểu về một số khái niệm cơ bản về Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và thực hành viết chương trình sử dụng thư viện CoreNLP của Đại học Stanford