WebScraping sử dụng Apache Tika

Trong bài tutorial Trích xuất nội dung bài đăng sử dụng Boilerpipe, chúng ta đã viết chương trình để lấy nguyên phần nội dung chính của bài viết và loại bỏ các nội dung không cần thiết. Tuy nhiên, việc

Trích xuất nội dung bài đăng sử dụng Boilerpipe

Trong hai bài tutorial trước, chúng ta đã sử dụng Jsoup để tiến hành thu thập và truy xuất thông tin từ các trang web trên mạng Internet. Tuy nhiên để thực hiện được công việc này, ta cần phải