Viết chương trình sử dụng CoreNLP_Part 1

Trong bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về mô hình hoạt động của CoreNLP cũng như chức năng của các Annotators. Trong bài này chúng ta sẽ viết một chương trình để chạy thử 6 Annotators là tokenize,

Các hàm cơ bản trong CoreNLP

CoreNLP được phát triển dựa trên mô hình annotaion pipeline nên trước hết ta sẽ tìm hiểm về khái niệm Annotation và Annotator. Hiểu một cách đơn giản thì ta có thể coi một Annotator là một hàm chức năng