Xử lý truy vấn của người dùng (Serving Layer)

Tại Serving Layer, chúng ta kết hợp kết quả xử lý của cả Batch Layer (batch views) và Speed Layer (realtime views) nhằm đáp ứng các truy vấn từ người dùng. Ở đây, ta sử dụng Akka Http để tạo

Sử dụng Akka Http

Akka Http là một module của Akka được phát triển dựa trên akka-actor và akka-stream. Ta có thể sử dụng Akka Http ở cả server và client-side. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Akka Http không phải là một web-framework