Thu thập và lưu trữ dữ liệu

Như đã giới thiệu khái quát trong phần Tổng quan về Project, chúng ta sẽ sử dụng thư viện Twitter4j để thu thập các tweets trên Twitter rồi truyền về Kafka và sau đó lưu vào Cassandra. Ở đây các

Truyền nhận message giữa các Akka Actors

Như đã trình bày trong bài Giới thiệu về Apache Akka, các Actor trao đổi với nhau thông qua message. Ở đây, message có thể là bất kỳ loại object nào nhưng chúng phải immutatble(không thể bị thay đổi). Thông

Vòng đời của một Actor

Trong bài tutorial này, chúng ta sẽ viết một chương trình mô phỏng vòng đời của một Actor trong Akka bằng cách overide 4 hàm sau : preStart(), preRestart(), postStop() và postRestart(). Bốn hàm này được thể hiện trong vòng

Viết chương trình Akka cơ bản

Trong bài tutorial này, chúng ta sẽ tiến hành viết một chương trình Akka cơ bản để khởi tạo Actors và chuyển nhận message giữa các Actors.Trước hết chúng ta cần thêm dependency của Akka vào file pom.xml như sau: