Đây là một mini-project được phát triển nhằm mục đích giúp bạn đọc có thể vận dụng kiến thức đã trình bày trong các bài tutorials vào trong việc xây dựng một hệ thống xử lý dữ liệu lớn. Trong project này, chúng ta sẽ sử dụng SMACK stack (Spark, Akka, Cassandra và Kafka) để phát triển hệ thống Lambda Architecture nhằm xử lý dữ liệu cả trong thời gian thực và dưới dạng batch processing.

Các bạn có thể tham khảo full code của project này trên trang Gihub của ITechSeeker tại đây.

Tháng Một 9, 2019
ITechSeeker